Nowe produkty

Nowe produkty

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez firmę PHU German Import-Export z siedzibą w Skoczowie (43-430) przy ul. Cieszyńskiej 16 (zwana dalej PHU German Import-Export) danych osobowych kontrahentów w związku z zawieranymi umowami zakupu. Przekazywane informacje są zgodne z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - tzw. RODO). W każdym momencie przetwarzania danych osobowych PHU German Import-Export szanuje oraz przestrzega prywatności kontrahentów.

1. Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem Pana(i) danych osobowych jest PHU German Import-Export; e-mail: expo@telvinet.pl, tel.: 533 201 300, REGON: 241952372, NIP: 5482643672.

2. Cel zbierania danych

Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celach: podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy (np. przyjmowanie zamówień, rozpatrywania reklamacji); wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej); wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PHU German Import-Export (np. marketing bezpośredni własnych produktów m.in. za pośrednictwem newslettera, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami kontrahentów);

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych z prawem.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: kontrahentowi oraz osobom upoważnionym przez kontrahenta, którego dane osobowe dotyczą; osobom zatrudnionym w PHU German Import-Export i posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu PHU German Import-Export oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. dostarczanie produktów przez firmy transportowe, obsługa infrastruktury informatycznej przez firmy hostingowe); w przypadku zgody kontrahenta na przekazanie danych również innym podmiotom w celach marketingowych.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych

PHU German Import-Export nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał PHU German Import-Export będzie czynił starania, aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku firma PHU German Import-Export będzie mogła przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania kontrahentowi informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

6. Okresy przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane:

  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);

  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;

  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PHU German Import-Export (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;

  • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;

  • poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek kontrahenta, wniosek organu nadzorczego - w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

7. Prawa kontrahenta, którego dane dotyczą związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

8. Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

PHU German Import-Export informuje, że podanie przez Pana(ią) następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy: imię, nazwisko, adres dla rozliczeń i dostaw, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z PHU German Import-Export umowy.

9. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie)

Podczas korzystania ze stron internetowych Administratora automatycznie gromadzone są takie dane użytkownika jak: adres IP, nazwa domeny przekierowującej, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te są wykorzystywane są przez administratora wyłącznie do celów statystycznych.

Mając na uwadze zapisy art. 4 pkt 4 oraz art. 22 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oświadczamy, że identyfikatory plików cookies (tzw. ciasteczek) generowane na urządzeniach końcowych kontrahentów, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są wykorzystywane do profilowania, a zakres i sposób przetwarzania uniemożliwiają identyfikację osoby fizycznej, której dane dotyczą.

Pliki cookies – tzw. ciasteczka (ang. cookie – ciastko)

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne, od 22 marca 2013 roku właściciele wszystkich witryn, które korzystają z tzw. „cookies”, zobowiązani są do uzyskania zgody od przeglądającego strony na ich zainstalowanie.

Ciasteczka - niewielkie informacje (pliki) tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na urządzeniu końcowym). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje poączenie ze stroną internetową. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” - „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

W naszych witrynach internetowych przykładem użycia ciasteczek są statystyki Google Analytics. Każdy użytkownik odwiedzający naszą witrynę pobiera pliki „cookies”, które potrzebne są Google do analizowania ruchu użytkowników na stronie.

Pliki cookies to małe kawałki tekstu i nie stanowią dla użytkownika żadnego zagrożenia. Nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane do rozpowszechniania wirusów. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Poziom ochrony przed ciasteczkami ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z różnych funkcji na stronach internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jak wyłączyć pliki „cookies” w przeglądarce?

Od chwili uzyskania informacji o plikach „cookies” każda decyzja użytkownika naszych witryn internetowych będzie wyrazem świadomego aktu woli. Pozostając na naszych stronach, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie z witryny i wykorzystywanie przez nasz serwis ciasteczek.

10. Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO. PHU German Import-Export zastrzega sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści niniejszej polityki prywatności. O zmianach w treści polityki prywatności kontrahenci będą informowani za pośrednictwem stosownego komunikatu w witrynach internetowych Administratora. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać niniejszej polityki prywatności. W razie uwag, pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy o kontakt z koordynatorem ochrony danych PHU German Import-Export (e-mail: expo@telvinet.pl, URL: www.i-ogrod.pl).